Zastrzeżenia

Regulamin serwisu internetowego

I. DEFINICJE

Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin;

Resonica – Resonica Połetek i Wspólnicy Sp.j.  z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000438835, której akta znajdują się w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach,  NIP: 6431762640, REGON: 242972661;

Serwis – strona internetowa pracowni rezonansu magnetycznego pod adresem www. reonica.pl, której administratorem jest Resonica;

Klient – oznacza osobę (podmiot), który korzysta ze Serwisu i na rzecz którego są lub mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną;

Regulamin Świadczenia Usług Medycznych – regulamin świadczenia usług przez Resonica dostępny pod adresem https://resonica.pl/zastrzezenia/#regulamin-serwisu-internetowego.

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE I WARUNKI ICH ŚWIADCZENIA

 1. Resonica świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi Elektroniczne: Rejestracja Online, Newsletter.
  • Rejestracja Online – przesłanie przez Klienta Formularza Rejestracji Online jest podstawą do przypisania Klientowi konkretnego terminu badania.
   • Przed przystąpieniem do rezerwacji terminu badania przez Rejestracje Online Klient powinien się zapoznać z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Świadczenia Usług Medycznych.
   • Po otrzymaniu przesłanego przez klienta Formularza rejestracji, personel Resonica skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub mailowo celem ustalenia terminu badania lub zaproponowania innego terminu. Potwierdzenie terminu badania następuje poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e-mail zawierającej: Imię i Nazwisko Klienta, datę i godzinę badania, miejsce badania, rodzaj badania.
   • Potwierdzenie przez personel Resonica terminu badania jest równoznacznie z rezerwacją terminu badania.
   • W przypadku rezygnacji przez Klienta z badania z przyczyn niezależnych od Resonica, gdy odwołanego terminu nie uda się obsadzić innym badaniem, Klient zobowiązany jest do naprawienia powstałej po stronie Resonica szkody zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Medycznych. Powyższy zapis nie dotyczy przypadku skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
   • Korzystanie z Formularza rejestracji rozpoczyna się każdorazowo z chwilą wprowadzenia swoich danych. Złożenie zapytania o rezerwację terminu następuje po wypełnieniu danych (imię, nazwisko, pesel, numer telefonu, adres e-mail, miasto, typ usługi, godzina badania) i kliknięciu na przycisk „Wyślij”. Usługa zostaje zakończona z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji terminu badania lub odmowie rezerwacji ze względu na zajętość terminu.
   • Usługa Formularza rejestracji jest świadczona nieodpłatnie na podstawie umowy zawartej na czas określony i ulega zakończeniu z chwilą wyświadczenia usługi.
  • Newsletter – polega na przesyłaniu informacji o nowościach w ofercie Resonica, promocjach i ofertach specjalnych.
   • Klient może skorzystać z Newslettera poprzez zaznaczenie pola z prośbą o jego przesyłanie na wskazany adres e-mail.
   • Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony.
   • Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie do Resonica oświadczenia o rezygnacji z jego otrzymywania na adres e-mail kontakt@resonica.pl lub w inny sposób wskazany w treści Newslettera.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Resonica: a) urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; b) dostęp do poczty elektronicznej; c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Klient zobowiązany jest do:
 3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
 4. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym,
 5. nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III. REKLAMACJE

 1. Resonica ma obowiązek świadczenia usług w sposób należyty.
 2. Resonica jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli usługa została wyświadczona w sposób wadliwy.
 3. Jeżeli Resonica wyświadczyła usługę w sposób wadliwy, Klient może złożyć reklamację w terminie 14 dni od niewykonania usługi lub wykonania jej w sposób wadliwy.
 4. Reklamacje są przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej na adres ul. Olimpijska 2, 41-100 Siemianowice Śląskie.
 5. Składając reklamację Klient powinien skorzystać z formularza reklamacji znajdującego się w Serwisie pod adresem: https://resonica.pl/reklamacja
 6. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana na adres do doręczeń wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacji.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę Rezerwacji Online (dalej jako: Umowa), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od potwierdzenia rezerwacji. Klient może odstąpić od Umowy składając dla Resonica pisemne oświadczenie o odstąpieniu na adres ul. Olimpijska 2, 41-100 Siemianowice Śląskie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Resonica potwierdziła rezerwację, umowa przestaje wiązać.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Resonice dobrowolnie w ramach Rejestracji Online, oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Resonica.
 2. Resonica przetwarza dane osobowe Klientów w celu świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Resonice zgłaszany jest Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji Online uniemożliwia realizację usługi.
 5. Klient który przekaże swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Resonica zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Resonica może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Resonica lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Resonica chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Resonica zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania Serwisie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2018.

Polityka prywatności

 1. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności serwisu internetowego pracowni rezonansu magnetycznego (dalej nazywanego: „Serwisem”), dostępnego pod adresem www.resonica.pl. Serwis jest prowadzony przez Resonica Połetek                                   i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-100) przy ul. Olimpijskiej 1, (dalej nazywaną: „Administratorem”).
 2. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje odnośnie zasad przetwarzania Twoich danych osobowych oraz plików cookies.
 3. Jeżeli zamierzasz skorzystać z usług świadczonych w Serwisie, tj. wypełnić formularz rejestracji on-line, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z naszych usług.
 4. Administratorem Twoich danych osobowych jest Administrator.
 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, rezerwacją terminu Twojego badania, oraz o ile wyrazisz na to zgodę w celach marketingowych. Jeżeli wyrazisz na to zgodę będziesz otrzymywał od nas informacje o promocjach i ofertach specjalnych na adresy elektroniczne lub numery telefonów, które nam udostępniłeś.
 6. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych. Aby odwołać zgodę wystarczy, że skorzystasz z odnośnika znajdującego się w wiadomości e-mail, którą od nas otrzymasz lub wysyłając wiadomość na adres: ul. Olimpijska 1, 41-100 Siemianowice Śląskie, albo wiadomość email na adres: kontakt@resonica.pl.
 7. W każdej chwili przysługuje Ci wgląd w treść Twoich danych oraz prawo do ich poprawienia lub usunięcia.
 8. Jeżeli zdecydujesz się pozostawić komentarz na stronie Serwisu lub funpage`u serwisu społecznościowego, Twoje imię lub nick mogą zostać opublikowane w Serwisie. To samo dotyczy innych treści, które publikujesz w serwisie. Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba, że sam to zrobisz.
 9. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa.
 10. Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia Ci korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Ponadto w każdej chwili możesz je usunąć – korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki. Korzystając z tych opcji możesz również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
 11. W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są do celów: zapamiętywania informacji o Twojej sesji, statystycznych, marketingowych oraz udostępnienia Ci pozostałych funkcjonalności Serwisu.
 12. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki, musisz jednak liczyć się z tym, że wtedy niektóre funkcje Serwisu nie będą działały.
 13. Ponadto Serwis analizuje dla celów statystycznych logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników.
 14. W celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania serwisu został on zintegrowany z usługą analizującą Twój ruch w serwisie. Usługę tę wykorzystujemy do celów statystycznych, co pomaga nam lepiej dostosować Serwis do Twoich potrzeb.                            Z polityką prywatności Google Analytics – usługi, z której korzystamy – możesz zapoznać się pod tym adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
 15. Nasz Serwis jest zintegrowany również z usługami marketingowymi Google oraz Facebook.

Copyright 2018 Resonica. Weszlkie prawa zastrzeżone